Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN HOND IN FOCUS

 

Artikel 1 Definities

1.1       Marchien Heidstra eigenaar van Hond in Focus: de gebruiker van deze algemene voorwaarden

1.2 Deelnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, waarmee Hond in Focus als kynologisch masseur of organisatie een overeenkomst heeft gesloten voor het genieten van een workshop
of lezing.

 

Artikel 2 Algemeen

2.1       Deze algemene voorwaarden gelden voor alle aanbiedingen, werkzaamheden en overeenkomsten tussen Hond in Focus en deelnemer.

2.2       Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle overeenkomsten met Hond in Focus voor de uitvoering waarbij derden betrokken moeten worden.

2.3       Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van
toepassing.

2.4       Door inschrijving geef je aan kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden

2.5 De prijzen op de website zijn de actuele prijzen.

 

Artikel 3 Inschrijving

3.1       Inschrijving voor een workshop of lezing voor een vastgestelde datum dient schriftelijk te geschieden door deelnemer via het inschrijfformulier op de website.

3.2       Na inschrijving heeft deelnemer een wettelijke bedenktermijn van 14 dagen. Na ontvangst van het inschrijfformulier ontvangt deelnemer de bevestiging van de reservering en de factuur per e-mail. Deelnemer is pas van deelname verzekerd zodra het factuurbedrag is overgemaakt conform de gestelde betalingstermijn op de factuur.

3.3       Door inschrijving via het inschrijfformulier ga je akkoord met deze algemene voorwaarden en geef je aan dat, indien je een hond meeneemt, deze gezond is en aan de workshop of lezing mee kan doen. Bij twijfel kun je contact opnemen met Hond in Focus.

 

Artikel 4 Annulering of wijziging door Hond in Focus

4.1       Hond in Focus behoudt zich het recht voor om de geplande workshop of lezing te annuleren of te verplaatsen bij: – onvoorziene omstandigheden, waaronder in deze algemene voorwaarden wordt verstaan, naast wat dat betreft in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waardoor Hond in Focus niet in staat is zijn verplichtingen na te komen; of – extreem slechte weersomstandigheden; of – onvoldoende deelnemers. Waar mogelijk zal Hond in Focus een passend alternatief aanbieden.

4.2       In het geval van wijziging in de vastgestelde data door Hond in Focus zal deelnemer zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte worden gesteld.

4.3       Wanneer deelnemer niet in staat is om op deze gewijzigde data deel te nemen, is kosteloos annuleren mogelijk en worden de door deelnemer verrichte betalingen terugbetaald.

4.4      In het geval van annulering door Hond in Focus krijgt de deelnemer gelegenheid om deel te nemen aan de daarop volgende geplande workshop of lezing. Als er geen alternatieve data zijn gepland, worden de door deelnemer verrichte betalingen terugbetaald. Een eventuele restitutie zal nooit hoger zijn dan de reeds door deelnemer verrichte betalingen.

 

Artikel 5 Annulering of wijziging door deelnemer

5.1       Annulering of wijziging van deelname aan een workshop of lezing, met Hond in Focus overeengekomen, dient schriftelijk per e-mail of brief plaats te vinden.

5.2       De annulering of wijziging is definitief na schriftelijke bevestiging van Hond in Focus.

5.3       In het geval van annulering door deelnemer tijdens de workshop of lezing vindt geen restitutie plaats van het deelname bedrag. Deelnemer kan in overleg iemand anders laten meedoen.

5.4       In het geval van annulering door deelnemer vóór aanvang van de workshop of lezing worden, afhankelijk van het tijdstip waarop Hond in Focus de schriftelijke annulering ontvangt, kosten aan deelnemer in rekening gebracht. Deze kosten zijn: • Na inschrijving van een workshop of lezing €25,00 administratiekosten. Deze kosten worden eveneens in rekening gebracht indien annulering valt binnen de wettelijk gestelde bedenktermijn van 14 dagen. • Tot 8 weken vóór aanvang van de workshop of lezing: 30% van de deelnamekosten voor de gemaakte kosten. • Tot 4 weken vóór aanvang van de workshop of lezing: 50% van de deelnamekosten voor de gemaakte kosten. • Binnen 2 weken voor aanvang van de workshop of lezing: 100% van de deelnamekosten voor gemaakte kosten.

5.5       Wijziging van de workshop of lezing door deelnemer is alleen mogelijk bij onvoorziene omstandigheden, zoals sterfgeval of ziekte en dient schriftelijk per e-mail plaats te vinden 24 uur vóór aanvang van de workshop of lezing. Bij acute omstandigheden dient deelnemer Hond in Focus telefonisch op de hoogte te stellen, indien deelnemer daartoe is staat is.

 

Artikel 6 Betaling

6.1       Het verschuldigde deelnamebedrag dient binnen de gestelde betalingstermijn, vermeld op de factuur te zijn bijgeschreven op de rekening van Hond in Focus, tenzij anders overeengekomen.

6.2       Indien er op de factuur een andere betalingstermijn wordt genoemd, vervalt bovenstaande regeling.

6.3      Is tijdige betaling uitgebleven, dan kan deelnemer de toegang tot de workshop of lezing worden geweigerd, tenzij expliciet en schriftelijk een andere regeling is overeengekomen. In het geval van niet tijdige betaling is Hond in Focus te allen tijde gerechtigd een andere deelnemer ter vervanging toe te laten. Is dit het geval dan vervalt hiermee het recht tot toegang.

 

Artikel 7 Aansprakelijkheid

7.1       Door aanmelding via het inschrijfformulier op de website verklaar je een rechtsgeldige wettelijke aansprakelijkheidsverzekering (WA verzekering) te hebben, omdat je zelf ten alle tijde verantwoordelijk blijft voor de gedragingen en malversaties van je hond tijdens de workshop of lezing en eventuele overige activiteiten.

7.2       Hond in Focus is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor schade door welke oorzaak dan ook ontstaan aan persoonlijk eigendom én hond van deelnemer.

7.3       Hond in Focus is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor het toebrengen van enig letsel door een mededeelnemer of diens hond als gevolg van het onderling oefenen van en op een andere deelnemer en/of diens hond voor, tijdens of na of de workshop of lezing.

7.5       Hond in Focus is niet aansprakelijk voor klachten ontstaan door nalatigheid of in gebreke blijven van deelnemer, het niet vooraf melden van lichamelijke klachten of ziektes van de onder zijn/haar hoede meegenomen hond.

7.6       Hond in Focus is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit de door deelnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

7.7       Hond in Focus is niet aansprakelijk voor vervolgschade.

7.8       Hond in Focus is niet aansprakelijk voor schade en andere nadelige gevolgen toegebracht aan honden van andere deelnemers en bezittingen van derden en adviezen tijdens praktijkoefeningen van deelnemer voor, tijdens en na de workshop of lezing.

7.9       Hond in Focus is op geen enkele wijze aansprakelijk voor wat deelnemer na de workshop of lezing met de opgedane kennis doet.

 

Artikel 8 Uitsluiting van deelname

8.1       Hond in Focus kan deelnemer de toegang tot de workshop of lezing weigeren, indien tijdige betaling conform de afgesproken betalingstermijn op de factuur, uitblijft, tenzij expliciet en schriftelijk een andere regeling is overeengekomen.

8.2       Hond in Focus is in het geval van niet tijdige betaling te allen tijde gerechtigd een andere deelnemer ter vervanging toe te laten.

8.3       Hond in Focus behoudt zich het recht voor een deelnemer en/of de hond van deelnemer, die door het gedrag of anderszins, het normale verloop van de workshop of lezing belemmert of bemoeilijkt, gelet op het belang van de overige deelnemers, van verdere deelname aan de overeengekomen workshop of lezing uit te sluiten zonder restitutie van het deelnamebedrag. In overleg kan er naar een alternatieve oplossing worden gezocht.

8.4       Hond in Focus is gerechtigd een door deelnemer meegebrachte hond van deelname uit te sluiten als er sprake is van ziekte, pijn of ander zichtbaar ongemak.

8.5       Deelnemer is verplicht ervoor zorg te dragen dat de hond vrij is van parasieten. Bij nalatigheid is Hond in Focus gerechtigd om de deelnemende hond toegang tot de praktijkruimte te weigeren en van verdere deelname uit te sluiten.

 

Artikel 9 Bijzondere bepalingen

9.1      Deelnemer verklaart dat de aan de workshop of lezing deelnemende hond in goede gezondheid en zowel fysiek als mentaal als emotioneel in staat is, deel kan nemen met aan workshop of lezing.

9.2       Deelname aan een (praktijk)oefening door deelnemer en/of hond van deelnemer is geheel vrijwillig en voor volledige verantwoording van deelnemer.

 

Artikel 10 Overige bepalingen

10.1    Deelnemer houdt rekening met de persoonlijke zone van andere deelnemende honden. Sommige honden kunnen goed langs elkaar heen lopen, bij anderen kan het een reactie uitlokken; let vooral op bij in- en uitgangen.

10.2    Deelnemer raakt een hond van iemand anders niet zomaar aan, maar vraagt het eerst.

10.3    Deelnemer geeft een hond van een andere deelnemer nooit voedsel mits hiervoor toestemming is verleend. Er zijn honden die allergisch reageren op bepaalde bestanddelen in het voedsel.

10.4    Deelnemer kijkt een hond van een andere deelnemer niet recht in de ogen aan, dat kan een reactie uitlokken.

10.5    Deelnemer laat de eigen hond nooit alleen achter, maar neemt de hond mee of vraagt iemand anders om de hond vast te houden.

10.6    Indien een deelnemer klachten heeft, kan dat schriftelijk aan Hond in Focus kenbaar worden gemaakt. Een eventuele schadevergoeding zal nooit hoger zijn dan de door deelnemer reeds verrichte betalingen.

 

Artikel 11 Klachtenregeling

11.1    De klacht kan mondeling en/of schriftelijk worden ingediend. Wij geven de voorkeur aan mondelinge indiening.

11.2    Na indiening wordt de klacht geregistreerd en ontvangt indiener zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen de termijn van 1 week (met uitzondering van vakantieperiodes) een schriftelijke bevestiging van de indiening van de klacht en een telefonisch contact van Marchien Heidstra van Hond in Focus om de klacht te bespreken. Indien een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, wordt indiener hiervan binnen 1 week na indiening van de klacht op de hoogte gesteld (met uitzondering van vakantieperiodes). Indiener krijgt informatie over wanneer Hond in Focus verwacht uitsluitsel te geven. De klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld. Indien na overleg met Hond in Focus de klacht niet naar tevredenheid is opgelost, kun je de klacht indienen bij de beroepsvereniging Palpabel via www.palpabel.nl. De klacht wordt door een onafhankelijke commissie in behandeling genomen en beoordeeld. Het oordeel van de beroepsvereniging is bindend. Eventuele consequenties worden door Hond in Focus snel afgehandeld.

 

Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Hond in Focus houdt zicht het recht voor deze voorwaarden op ieder moment te wijzigen en aan te passen.

 

Versie maart 2018